تبلیغات
دوشیکاچی - زمانه عجیبی است.....


دوشیکاچی

به مالک بگوئیدبرگرددمردم تحمل سختی ندارند،ولی افسوس اینجاست ،مردمی که تاب علی ندارندحجاج درانتظارشان است


 

       زمانه عجیبی است!

          برخی مردمان امام گذشته را عاشقند ، نه امام حاضر را...

             میدانی چرا؟؟؟

               امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر میکنند

               اما امام حاضر را باید فرمان برند!

                       و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند.....

                                  شهید آوینی

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin